Festiviteten på Sørumsand

§1. ORGANISASJONSFORM

Sørum Kunstforening er en medlemsorganisasjon som er åpen for enhver som vil støtte foreningens formål. Den eldes av et styre valgt av medlemmene på et årsmøte, som også behandler styrets beretning og regnskap. Sørum Kunstforening er medlem av NKL:(Norske Kunstforeningers Landsforbund).


§2. FORMÅL

Foreningens formål er å fremme kunnskap om og interesse for


  • billedkunst og kunsthåndtverk
  • litteratur

§3. OPPGAVER

Foreningens oppgaver er å arrangere:


kunstutstillinger

galleri- og museumsbesøk

studieringer i kunsthistorie og kunstforståelse

leseringer


Foreningen kan samarbeide med andre kunstforeninger, for eksempel Nes, Aurskog – Høland og Fet.


§4. MEDLEMSKAP

Medlemskapet er åpent for alle som vil støtte foreningens formål. Medlemskapet oppnås ved å betale medlemskontingent, fastsatt av årsmøtet. Medlemmene får rabatt på abonnemnet av tidsskriftet ” Vi ser på kunst”.


§5. FORENINGEN HAR FØLGENDE ORGANER:

årsmøte

styret

valgkomite

revisor


§6. ÅRSMØTET

1. Årsmøtet er foreningens øverste organ.


2. Årsmøtet behandler:

Årsmelding

Revidert regnskap

valg av leder

valg av styre på 5 medlemmer etter innstilling fra valgkommiteen

valg av valgkomitee på 3 medlemmer etter innstiling fra valgkomiteens

fastsettelse av årskontingent


Alle vedtak fattes med simpelt flertall. Når årsmøtet har godkjent årsberetning og regnskap er styret meddelt ansvarsfrihet så sant de har handlet innenfor norsk lov.


Forslag til vedtektsendring må være styret i hende innen utgangen av desember måned. Forslag til vedtektsendringer må gjøres kjent sammen med innkalling til årsmøtet. Vedtektsendringer godtas med 273 flertall av de femmøtte. For å stemme på årsmøtet må medlemskontingenten være betalt. Sakspapirer skal være sendt ut innen 1 uke før årsmøtet.


Ekstraordinært årsmøtet skal innkalles på samme måte som årsmøte når flertallet i styret eller minst 1/3 av medlemmene setter krav om det. Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle saker som står i innkallingen.


§7. STYRET


Årsmøtet velger et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlemmene blir valgt for 2 år og varamedlemmene for 1 år. 1 varamedlem møter fast i styret. Halve styret står på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv og velger:

Nestleder

Sektretær

Kasserer


Styret skal:

Lede foreningen mellom årsmøtene iht vedtektene og årsmøtets vedtak

Vedta utstillingsprogram og program for andre aktiviteter

Oppnevne nødvendige komiteer og utvalg

Sørge for god regnskapsførsel


§8. OPPLØSING


I tilfelle av oppløsning gjelder samme kunngjøring og innkalling som ved vedtektsendring. Minst 2/3 av medlemmene må være for oppløsning. Dersom frammøtte ikke er stort nok til foran nevnte krav, kan oppløsning skje på nytt årsmøte med simpelt flertall. Ved oppløsning skal lagets midler settes på sperret konto som startgrunnlag for ny kunstforening med samme formål. Midlene administreres av kultursjefen i kommunen.
admin