Vedtekter

VEDTEKTER

§1. ORGANISASJONSFORM

Sørum Kunstforening er en medlemsorganisasjon som er åpen for enhver som vil støtte foreningens formål. Den ledes av et styre valgt av medlemmene på et årsmøte, som også behandler styrets beretning og regnskap. Sørum Kunstforening er medlem av Norske Kunstforeninger.


§2. FORMÅL

Foreningens formål er å fremme kunnskap om og interesse for:

- billedkunst og kunsthåndverk

- litteratur


§3. OPPGAVER

Foreningens oppgaver er å arrangere:

- kunstutstillinger

- galleri- og museumsbesøk

- studieringer i kunsthistorie og kunstforståelse

- leseringer


Foreningen kan samarbeide med andre kunstforeninger, for eksempel Nes, Aurskog – Høland og Fet.


§4. MEDLEMSKAP

Medlemskapet er åpent for alle som vil støtte foreningens formål. Medlemskapet oppnås ved å betale medlemskontingent, fastsatt av årsmøtet.


§5. FORENINGEN HAR FØLGENDE ORGANER:

- årsmøte

- styre

- valgkomité

- revisor


§6. ÅRSMØTET

1. Årsmøtet er foreningens øverste organ.


2. Årsmøtet behandler:

- årsmelding

- revidert regnskap

- valg av leder

- valg av styre på 5 medlemmer etter innstilling fra valgkomiteen

- valg av valgkomité på 3 medlemmer etter innstilling fra valgkomiteen

- fastsettelse av årskontingent


Alle vedtak fattes med simpelt flertall. Når årsmøtet har godkjent årsberetning og regnskap, er styret meddelt ansvarsfrihet så sant de har handlet innenfor norsk lov.


Forslag til vedtektsendring må være styret i hende innen utgangen av desember måned. Forslag til vedtektsendringer må gjøres kjent sammen med innkalling til årsmøtet. Vedtektsendringer godtas med 2/3 flertall av de fremmøtte. For å stemme på årsmøtet må medlemskontingenten være betalt. Sakspapirer skal være sendt ut innen 1 uke før årsmøtet.


Ekstraordinært årsmøte skal innkalles på samme måte som årsmøte når flertallet i styret eller minst 1/3 av medlemmene setter krav om det. Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle saker som står i innkallingen.


§7. STYRET


Årsmøtet velger et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlemmene blir valgt for 2 år og varamedlemmene for 1 år. 1 varamedlem møter fast i styret. Halve styret står på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv og velger:

- nestleder

- sekretær

- kasserer


Styret skal:

- lede foreningen mellom årsmøtene iht vedtektene og årsmøtets vedtak

- vedta utstillingsprogram og program for andre aktiviteter

- oppnevne nødvendige komiteer og utvalg

- sørge for god regnskapsførsel


§8. OPPLØSING


I tilfelle av oppløsning gjelder samme kunngjøring og innkalling som ved vedtektsendring. Minst 2/3 av medlemmene må være for oppløsning. Dersom frammøte ikke er stort nok til foran nevnte krav, kan oppløsning skje på nytt årsmøte med simpelt flertall. Ved oppløsning skal lagets midler settes på sperret konto som startgrunnlag for ny kunstforening med samme formål. Midlene administreres av kultursjefen i kommunen.

© Copyright. All Rights Reserved.

Sørum kunstforening


Vi arbeider for å fremme kunnskap om og interesse for kunst og kultur.